Какво е застраховка „Отговорност“?

Продуктът покрива отговорността на физически и юридически лица в случаите, в които се наложи да бъде изплатено обезщетение на лице, което е претърпяло материална загуба или физическо нараняване вследствие на действие, бездействие или небрежност от страна на застрахования. Това може да се случи по време на упражняване на свободна професия или в качеството на застрахования на търговец, производител или работодател. Някои застраховки „Отговорност“ имат задължителен характер, съгласно държавните нормативни актове на Р България.

Защо да поръчаш от нас?

Ние ще ти предоставим няколко оферти на различни застрахователи и ще те консултираме за най-доброто съотношение между цена и качество, както и за препоръчителните лимити. Ще ти окажем и максимално съдействие в случай на настъпване на застрахователно събитие.

Видове застраховки „Отговорност“:

Обща гражданска отговорност на юридически лица

Предназначена е за юридически лица и еднолични търговци и покрива щетите (материални и нематериални), нанесени на трети лица, които щети могат да произтекат по време на упражняването на дейността на застрахования;

 • Отговорност на работодателя – покрива обезщетения, които работодателят следва да заплати на своите служители при претърпяна трудова злополука;

 • Отговорност за продукта – покрива отговорността на застрахования за нанесени вреди на потребителите от страна на произведени, доставени, монтирани или ремонтирани от него стоки и изделия;

 • Отговорност на хотелиера и ресторантьора – покрива претърпени имуществени и неимуществени вреди на трети лица – гости или посетители;

 • Отговорност на наемателя – покрива отговорността на застрахования за нанесени материални щети върху имоти, които ползва под наем;

 • Отговорност на притежателите на оръжие – покрива нанесени материални и нематериални щети на трети лица, вследствие употреба на огнестрелно оръжие за охранителна дейност и самоотбрана;

 • Отговорност на превозвача - покрива отговорността на превозвача за загуба и/или повреда на товара по време на преноса му по автомобилен път за територията на  България и/или чужбина;

Обща гражданска отговорност на физически лица

Покрива отговорността на лицето в качеството му на собственик на имот, притежател на животни и по време на упражняване на спорт;

Професионална отговорност

Застраховката покрива вредите при виновно неизпълнение на професионални задължения. Има следните направления:

 • Професионална отговорност на лекари, стоматолози и медицински персонал;

 • Професионална отговорност на счетоводители и одитори;

 • Професионална отговорност на адвокати и нотариуси;

 • Професионална отговорност на туроператори;

 • Професионална отговорност на проектанти и инженери;

 • Професионална отговорност на учители и възпитатели;

 • Професионална отговорност на застрахователни посредници.

Сключване и цена

Към сключване на застраховка „Отговорност“ се преминава след попълване на предложение-въпросник, а плащането може да е разсрочено или еднократно в лева или валута. За формиране на цената на застраховка влияние оказват:

 • Избрания лимит на отговорност;

 • Спецификата на извършваната дейност;

 • Броя и квалификацията на персонала (за „Обща гражданска отговорност на юридически лица“);

 • Договорено самоучастие (процент от обезщетението, с който застрахованият участва при настъпване на евентуална щета).