Какво представлява пенсионното осигуряване?

През 2000 г. в България се извърши пенсионна реформа, която дефинира три стълба на пенсионното осигуряване:


  I стълб  - Държавно обществено осигуряване (Д);

  II стълб - Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)  -осигуряване в професионален пенсионен фонд и/или универсален пенсионен фонд;

  III стълб  - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО).

Основната цел на пенсионната система е създаването на модел, при който допълнителното пенсионно осигуряване (задължителното и доброволното) ще допълва дохода от пенсия, получаван от държавното обществено осигуряване. Реализацията на тази цел се осъществява с осигуряване в пенсионни фондове за допълнително задължително и за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

  • В Универсален пенсионен фонд  задължително се осигуряват лицата родени след 31.12.1959 г., които са осигурени и в държавното обществено осигуряване.
  • В професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват лица, работещи при условията на първа и втора категория труд;

- Основни характеристики на ДЗПО - персоналност на осигуряването, дефинирани вноски, капиталово-покривен принцип, право на допълнителна пенсия, право на изплащане на 50% от средствата натрупани в индивидуалната осигурителна партида при инвалидност над 89.99%, право на унаследяване, право на информация, строг контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества от страна на Комисията за финансов надзор (КФН).

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

  • Доброволност на участието  –  основен принцип, по който се отличава от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Може да се осигурява всяко физическо лице, навършило 16 г.;

- Основни характеритики на ДДПО -персоналност на осигуряването, капиталово- покривен принцип, свободен избор на размера на вноската, свободен избор на вида на пенсията, право на пенсия за старост до пет години преди възрастта за пенсиониране от ДОО, разполагане по всяко време със средствата по индивидуалната партида, право на унаследяване, право на информация,  строг контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества от страна на КФН.

Осигурителни вноски

Вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се превеждат заедно с тези за държавното обществено осигуряване от осигурителя. Размерът за УПФ е 5 % спрямо осигурителния доход (2,2% за сметка на служителя и 2,8% за сметка на работодателя). Размерът на вноската за ППФ при първа категория на труд е 12 %, а за втора – 7% спрямо осигурителния доход. Вноските са изцяло за сметка на работодателя.

Избор на пенсионен фонд

Изборът на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (УПФ/ППФ) е личен и свободен, лицето не е длъжно да се съобразява с препоръките на трети лица, включително и с тези на неговия работодател. Всяко лице има право да се осигурява само в един УПФ/ППФ.

В тримесечен срок от сключване на първи трудов договор, лицето е длъжно да избере осигуряване в УПФ/ППФ , ако не го направи подлежи на служебно разпределение. Изборът на УПФ не води до автоматично избиране и на ППФ.

След изтичане на една година от началото на осигуряването в УПФ/ППФ, лицето има право да промени пенсионния си фонд и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си партида в избрания от него фонд, без такса по прехвърлянето.

Избор на фонд за доброволно пенсионно осигуряване (ДПФ) – в него доброволно могат да се осигуряват всички лица, навършили 16 години - самостоятелно, за сметка на работодател, на друг осигурител или комбинирано.

Защо да се довериш на нас?

Ние ще ти помогнем да направиш информиран избор към кое пенсионно дружество да се насочиш, като ти дадем информация за задължителните такси, доходността и при какви нива на риск е постигната тя. Така ще си сигурен(на), че натрупаните от теб средства ще се управляват отговорно и професионално. Освен това, ще ти предоставим добри възможности за избор, когато настъпи момента за получаване на пенсионно плащане.

За нашия партньор - „ПОД - Бъдеще” АД

„ПОД - Бъдеще“ АД е една от утвърдените пенсионноосигурителни компании в България, правоприемник на регистрираното през 2003 г. „ДЗИ-Пенсионно Осигуряване“ АД. Притежава ЛИЦЕНЗИЯ № 01-ПОД/12.8.2003г. издадена от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. Средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация и в интерес на осигурените лица. 

„ПОД - Бъдеще“ АД е носител на приза за най-динамично развиващо се пенсионно-осигурително дружество за 2018-та и 2020-та година. Дружеството е първото в сектора, което успешно интегрира технологията Evrotrust и дигитализира обслужването на осигурените лица, чрез мобилно приложение и дигитална платформа.

„ПОД – Бъдеще” АД издава на своите клиенти клубна карта „Бъдеще”, която предоставя широка гама от преференциални оферти и атрактивни отстъпки в различни области – изкуство, спорт, финанси, здраве и др., предоставени от партньорите на Дружеството. Актуален списък на всички пратньори и предоставените от тях отстъпки може да намерите на сайта на „ПОД – Бъдеще” АД - https://www.budeshte.bg