ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние и за използване на интернет платформа www.instabroker.bg и www.online.instabroker.bg

I. ПРЕДМЕТ

1.Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване на www.instabroker.bg, които уреждат правилата за използването на сайта. С натискане на бутона Прочетох и съм съгласен с Общите условия на Инста Брокер, Политиката за поверителност и Политиката относно бисквитките, Потребителят се съгласява, че изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

2.1. Инста Брокер е търговското име на "Инста Брокер“ ЕООД, ЕИК 205060494, което осъществява дейност като застрахователен брокер. Дружеството се ръководи от управителя Николета Шаламанова и е регистрирано със седалище ж.к. Младост 4, ул. "Проф. Алексансър Танев" 11, бизнес сграда Рувекс, офис 19, тел: 0700 18 789, e-mail: office@instabroker.bg. 

2.2. "Инста Брокер" ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, и притежава лиценз за застрахователен брокер № 773-ЗБ/31.08.2021 г.

2.3. Инста Брокер е запазена търговска марка на “Инста Брокер” ЕOОД и е нейна собственост.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 КЗ

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Застрахователен брокер, Инста Брокер, Търговец и/или Продавач означава дружеството „Инста Брокер“ ЕООД.

3.2. Потребител и/или Клиент означава физическо лице на или над 18 г., ползвател на Сайта, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия www.instabroker.bg и което притежава качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3.3. Сайт и/или Платформа означава домейнът www.instabroker.bg и неговите поддомейни.

3.4. Поръчка означава електронен документ, чрез който Клиентът заявява на Инста Брокер, през Платформата, намерението си за купуване на застрахователни продукти от Платформата.

3.5. Застрахователен договор означава сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на застрахователни продукти през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.6. Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

3.7. Съдържание - цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други комуникационни средства; информацията, свързана със застрахователните продукти и услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; данни относно Продавача.

3.8. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти и услуги към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно продуктите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.9. Полица означава договор за застраховка.

3.10. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Инста Брокер обвързват всички Клиенти/Потребители на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Инста Брокер си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на Сайта и Платформата и са задължителни за всички Клиенти. 

4.4. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Инста Брокер  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях или за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или ползване.

4.5. Инста Брокер си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5. 1. Чрез Платформата Инста Брокер предлага на пълнолетни физически лица с местоживеене Р. България или на юридически лица с регистрация и адрес на управление Р. България сключването на договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние (за застраховане), съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Недействителен е договор, сключен от лица извън изброените в предходното изречение.

5.2. "Калкулаторът за гражданска отговорност“, поместен на Платформата, дава възможност на Потребителите да сключват договори за застраховка „Гражданска отговорност“ от разстояние и по улеснена процедура съобразно разпоредбите на Кодекса на застраховането.  След въвеждане на необходимата информация от Потребителите, Калкулаторът представя информация за цените на отделните застрахователни компании, а Потребителят има възможност да избере една от офертите, да заяви сключване на договор и да плати чрез виртуалния ПОС терминал на Платформата. Потребителят е длъжен да представи на Инста Брокер копие от част първа от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, във връзка с което се сключва застраховката. При сключване от разстояние на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите чрез Платформата писмената форма се смята за спазена и без подпис на Потребителя, ако той е заплатил застрахователната премия или съответната вноска по нея чрез Платформата, с кредитна или дебитна карта, издадена на името на Потребителя. След извършване на плащането, Инста Брокер потвърждава на Потребителя по мейл или телефон възможността за издаване на полица с начална дата, посочена от Потребителя. След което изпраща до Потребителя чрез куриер за своя сметка, в срок до три работни дни, застрахователната полица на хартиен носител, подписана саморъчно от застрахователя, съответно застрахователния посредник, придружена от знак по чл. 487 от Кодекса на застраховането и сертификата "Зелена карта". За улеснение на Потребителя Инста Брокер изпраща копие от полицата и по електронна поща. За да упражни правото си на отказ по реда на чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние Потребителят е длъжен да върне на Инста Брокер получената застрахователна полица, сертификата "Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487 КЗ съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 КЗ.

5.3. За всички останали застрахователни продукти, различни от застраховка "Гражданска отговорност", Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата, като прави заявка по електронен път или по телефона - която съответно се регистрира от самия него или от служител на Инста Брокер от негово име.

5.4. За получаване на ценова оферта за доброовлна застраховка от Инста Брокер Потребителят трябва да отговори коректно и пълно на всички поставени въпроси. За изпращане на заявката Потребителят въвежда или предоставя по друг одобрен от Застрахователния брокер начин всички необходими данни. Посочените отговори и въведените данни имат декларативен характер по отношение на тяхната достоверност.

5.5. С цел изпълнение на заявката Инста Брокер си запазва правото да поиска допълнителна информация и документи от Клиента в това число, но не само копие на лични документи, възлагателен договор по образец, копие от свидетелството за регистрация на автомобила и др.

5.6. Ако в рамките на 48 часа клиентът не получи потвърждение на заявката, същата се счита за отказана или неполучена.

5.7. Инста Брокер си запазва правото да откаже сключването на полица на Клиент, в случаите когато са въведени некоректни или недостатъчни данни, както и в случаите, когато това би застрашило репутацията на Търговеца и/или българското законодателство.

5.8. С изпращането на заявка за поръчка за застрахователен продукт и/или услуга Клиентът потвърждава достоверността на въведените от него данни.

5.9. Услугите, предоставяни от Инста Брокер се осъществяват по инициатива, но и след изрично искане от страна на потребителя. По силата на договора за застраховка и осъщественото упълномощаване потребителят дължи плащане на цената на застраховката, която представлява сбор от дължимата по полицата премия и евентуални допълнителни такси за покриване на разходи за обслужване на застраховката. Изрично условие за влизането в сила на застрахователния договор е заплащането на застрахователната премия или на първа вноска в случай на разсрочено плащане.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Цената на застраховката зависи от обекта на застраховката, неговия рисков профил, застрахователната история на Клиента, периодичността на плащане и др. 

6.2. Инста Брокер декларира, че полага всички усилия за поддържане на точна и вярна информация за тарифите и условията на застрахователните компании. В случай, че е налице неточност, Инста Брокер ще уведоми Потребителя преди издаване на застрахователния договор, като на това основание последният има право да откаже сключване на застрахователния договор без да дължи всякакви неустойки и такси във връзка с отказа си.

6.3. Заявените чрез този уебсайт застраховки се заплащат по един от следните начини: 

  • в брой на куриера, който Ви доставя полицата или от чиито офис я получавате

  • с банков превод

6.4. Поръчаните през онлайн калкулатора на сайта застраховки "Гражданска отговорност" се заплащат посредстворм виртуален ПОС терминал на Платформата/онлайн плащане.

6.5. При разсрочено плащане на застрахователната премия Инста Брокер не носи отговорност, в случай че дължимата застрахователна премия не е заплатена в срок от Клиента и в резултат на това застрахователят е предприел действия по прекратяване на договора или по изменение на неговите условия. Това е валидно и за застраховките "Гражданска отговорност", сключени на вноски през Калкулатора за гражданска отговорност, поместен на сайта.

6.6. В случай, че Потребителят не може да бъде намерен от куриера на посочения от него адрес или не се яви в офис на куриерската фирма за получаването на пратката, Инста Брокер се освобождава от задължението си да достави пратката и не носи отговорност за възможни негативни последици за Клиента, произтичащи от това. Застрахователният брокер не носи отговорност и в случай на забавяне на доставката по вина на куриерската фирма.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

7.1. Застрахователният договор, сключен през сайта, може да бъде прекратен в един от следните случаи:

7.1.1 По взаимно съгласие от страна на Търговеца и Клиента, изразено в писмен вид;

7.1.2. С изтичане на срока, упоменат в полицата;

7.1.3. Съгласно Общите условия на съответната застраховка;

7.1.4. Едностранно от застрахователя – при неплащане на поредна вноска от страна на Клиента в уговорения в застрахователния договор срок;

7.1.5. Всеки потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, може да упражни правото си на отказ от сключване на договор в 14-дневен срок от подаването на електронна поръчка през Платформата на основание чл. 12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, с изключение на случаите по чл. 12, ал. 3, т. 2.

За целта е нужно да изпратите писмено уведомление до „Инста Брокер“ ЕООД на адрес ж.к. Младост 4, ул. "Проф. Алексансър Танев" 11, бизнес сграда Рувекс. Уведомлението трябва да съдържа номера на поръчката, както и всички документи, които сте получили при доставката (застрахователна полица, стикер, сертификати и др.).

Ако е възможно, Инста Брокер анулира издадената полица без Клиентът да дължи каквито и да било такси или разноски. Ако полицата, която сте поръчали, е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователната компания за анулиране на застрахователната полица. В този случай застрахователното дружество има право да удържи дължимата застрахователна премия за срока, в който е действала полицата. 

В случай на отказ от договора с Инста Брокер Клиентът е длъжен да възстанови на Търговеца пълния размер на куриерската услуга по доставката на полицата и съпътстващите я документи.

 VIII. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Инста Брокер

8.2. Инста Брокер има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

IX. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Информацията съгласно чл.13 от Общия Регламент относно защита на данните за начина, по който Инста Брокер събира, съхранява и обработва личните данни на ползвателите на застрахователни услуги – физически лица се намира в меню Поверителност.

9.2. Инста Брокер събира лични данни само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на Платформата за целите на сключване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от Инста Брокер и за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услуги, отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие.

9.3. Всички лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще бъдат използвани само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

X. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

10.1. Инста Брокер разполага с Правила за уреждането на организацията по разглеждане на жалби, които определят реда за разглеждане, решаване, отговор и анализ на жалби и сигнали от клиенти на Инста Брокер писмено, по телефона и по електронен път, във връзка с дейността му като застрахователен посредник.

10.2. Жалбите се подават лично на адреса на управление (Централен офис) на Инста Брокер или в офисите му. Жалби и сигнали могат да се подават и по телефона, както и по електронен път на адрес: office@instabroker.bg.

10.3. При разглеждане и изготвяне на отговор по жалбите Инста Брокер:

а) събира цялата необходима информация и документи с цел обективно разглеждане на жалбите и тяхното справедливо разрешаване;

б) изготвя отговорите по жалбите на ясен и разбираем език;

в) изпраща отговор до ползвателя на застрахователни услуги в срока за произнасяне по чл. 290, ал. 2 от КЗ – в срок до един месец от датата на постъпването на жалбата;

XI. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

10.1. С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

10.2. След покупката на Стока или Услуга, Инста Брокер може да изпраща на Клиента търговски съобщения относно предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга.

 XII. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Търговеца.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

12.1.  Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

21.1. Клиентът и Търговецът в платформата www.instabroker.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

21.2. Всяка предоговорна или друга информация, както и настоящите Общи условия се предоставят на български език. 

21.2. Клиентът и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.