Какво представлява застраховка „Живот“?

Застраховка „Живот“ е продукт, чиято основа цел е да осигури финансова сигурност на членовете на семейството (или други посочени в полицата лица) в случай на настъпване на риска смърт на застрахованото лице. Нуждата от тази застраховка обикновено настъпва, когато в живота настъпят събития, които повишават отговорността към трети лица – сключване на брак, раждане на дете, теглене на кредит, но все по-популярно е продуктът се използва и като форма на спестяване на финансови средства.

Защо да поръчаш от нас?

Ние ще ти помогнем да направиш информиран избор към кой застраховател и продукт да се насочиш спрямо индивидуалните ти потребности и възможности. Ще ти предложим и най-подходящия финансов план, който отговаря на целите ти.

Видове застраховки „Живот“

 • Рисково животозастраховане – покрива рисковете смърт и заболяване на застрахованото лице, при настъпването на които се изплаща обезщетение. Тези застраховки са краткосрочни и нямат спестовен елемент, тоест при изтичането им не се дължи изплащане на средства;

 • Спестовно животозастраховане – това е дългосрочна застраховка, при която се внася определена сума периодично (всеки месец, на тримесечие, веднъж годишно). При този продукт имаме комбинация от застрахователна защита и спестяване, тоест при изтичане на срока на застраховката или настъпване на дадено събитие, застрахователят изплаща общия размер на събраните премии през времето на договора, като към тях се добавя и лихва (доходност), която обаче не е гарантирана към момента на сключването на договора. Най-често се застраховката се сключва от страна на един от родителите в полза на дете, с цел осигуряване на определена сума за неговото образование, обезпечаване на бъдещето им и др.;

* Застраховка "Живот" в полза на дете - Застраховащото лице избира периода, размера на вноските, както и дали да се застрахова самото дете или родителят (в този случай детето е ползващо се лице). В зависимост от целта си детските застраховки се разделят на:

- Женитбени - натрупаната сума от застраховката + лихва се изплаща, когато детето сключи брак;

- Детска спестовна застраховка - сумата се изплаща при навършване на определена възраст от страна на детето, която възраст се определя от застраховащото лице (обикновено това е достигането му до пълнолетие). Средствата най-често се ползват за образование.

 • Инвестиционни застраховки „Живот“ – разликата със спестовното животозастраховане е, че при този продукт натрупаните средства се инвестират във фондове, които оперират на световния капиталов пазар, като по този начин се цели постигане на допълнителен доход.

 • Злополука - кликни тук за повече информация.

Покрити рискове

Стандартно покритите рискове са:

 • Смърт;

 • Трайна загуба на работоспособност;

 • Доживяване до определена възраст.

Като допълнение се предлагат широк набор от рискове, но основните са:

 • Временна загуба на работоспособност;

 • Дневни пари за болничен престой;

 • Хирургическо лечение;

 • Критични заболявания.

Сключване и цена

Съществуват няколко възможности за сключване на застраховката:

 • Взаимно застраховане – застраховат се свързани лица (роднини, съпрузи и др.);

 • Групово застраховане – застраховат се лица по списък, например от страна на работодател;

 • В полза на трето лице – дете, съпруг(а) и др.

 

За определяне на цената на премията влияние оказват:

 • Възрастта на застрахования;

 • Срокът на застраховката;

 • Покритите рискове.

Преди сключване на застраховката се попълва заявление, което е придружено от здравна декларация. Могат да бъдат поискани и медицински изследвания.